“БРЕНД” үйл ажиллагаа


HR MASTER CLASS

Хүний Нөөцийн Судалгааны Үндэсний Хүрээлэн болон Улаанбаатар Эрдэм Их сургууль хамтран 2014 оноос “Хүний Нөөцийн Удирдлага”-н магистрын 1.5 жилийн сургалтыг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэ хугацаанд нийт 7 удаагийн төгсөлтөөр 90 гаруй магистрыг бэлтгэн гаргасан байна.

OUTDOOR &INDOOR TRAINING

Мөн ХНСҮХ нь байгууллагын захиалгаар байгууллагийн хэрэгцээг тодорхойлж, сургалт хийж, хэрэгжилтийг үнэлэх сургалт явуулдаг. Мөн хүний нөөцийн менежментийн бодлого cтратегийн зөвлөгөө өгч байгууллагуудтай хамтран ажилладаг юм.

HR COLLEGE 1&2

Хүний нөөцийн менежерүүдийн сургалт нь ахисан болон гүнзгий 2 шаттай явагддаг бөгөөд сертификат олгодог сургалт юм. HR College 1 нь сар бүр явагддаг бөгөөд HR College 2 нь жилд 1 удаа явагддаг. 2010 оноос хойш явагдаж байгаа сургалтанд нийт 800 гаруй хүн хамрагдсан байна.

GLOBAL HR

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификаттай GLOBAL HR - Хүний нөөцийн мэргэжлийн англи хэлний сургалтыг хүний нөөцийн салбарын мэргэжилтнүүдийнхээ хөгжилд зориулан хийж байна. Үндэсний мэргэжлийн байгууллагын хувьд бид салбарын мэргэжилтнүүдээ глобал түвшинд хөгжүүлэхийн тулд ProHr+HrEnglish=GLOBAL HR загвар ашиглана.